banner
 
เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต
  ผู้ขอสมัครสมาชิกซึงต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ผู้สมัคร' และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า 'กรมพัฒนาธุรกิจการค้า' กรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่านเงื่อนไข

1. การสมัครสมาชิก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของ ผู้สมัครไม่เป็นความจริง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เมื่อผู้สมัครทำการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะแจ้งรหัสยืนยันสมาชิก (Activate Code) โดยทันทีที่หน้าจอ ให้ผู้สมัครนำรหัสดังกล่าวไป "เปิดบัญชีผู้ใช้" เพื่อทำการยืนยันความเป็นสมาชิก (Activate)ต่อจากนั้นผู้สมัครจึงจะสามารถใช้ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบ (Login)มิฉะนั้นบัญชีของผู้สมัครจะถูกยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ มาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งหมดนั้น ผู้สมัคร ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้ข้อมูลของผู้สมัคร สมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

7. ผู้สมัครควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจาก เหตุดังกล่าวทั้งหมด

8. ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัคร ได้ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

9. ผู้สมัครยินยอมให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก หาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และ/หรือเป็นเท็จทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีสิทธิในการยกเลิก สมาชิกของผู้สมัครได้

10. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จากทาง e-mail และ/หรือ SMS และ/หรือสื่ออื่นๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นสมควรทั้งนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าผู้สมัคร ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกแล้วและยินยอมให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่น ใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง ดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นสมควร แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณากด 'ไม่ยอมรับ' เพื่อกลับไป หน้าหลัก
 
 

โปรดทราบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยการขยายบริการระบบ e-Service ได้ ไปสู่ส่วนภูมิภาคอีก 54 จังหวัด ได้รวมเป็น 76 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ ขยายวิธีการจัดส่งเอกสาร
และเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร อีก 1 ธนาคาร รวมเป็น 7 ธนาคาร
โดยผู้รับบริการสามารถเข้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลือกใช้บริการผ่านระบบ e-Service และดำเนินการเลือก
                    * จังหวัดที่ต้องการให้จัดส่งเอกสาร
                    * ช่องทางการรับเอกสาร ได้แก่ 1) Walk in 2) EMS 3) DBD Express Service
                    * ช่องทางการชำระเงิน ได้แก่ 1) Internet Banking 2) ตู้ ATM 3) เคาน์เตอร์ธนาคาร
                    * ธนาคารที่ต้องการชำระเงิน
                                       - ในกรุงเทพ ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย  ยูโอบี  กรุงศรีอยุธยา  ธนชาต  ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย และกรุงเทพ
                                       - ในภูมิภาค  ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 

   
คำแนะนำการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
             เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ควรเป็น Internet Browser เวอร์ชั่น 7 , 8 เท่านั้น
             สำหรับ Internet Explorer สูงกว่าเวอร์ชั่น 8 วิธีการดังนี้ http://www.dbd.go.th/thai/manual/pdf/recie9mem_regint.pdf
             ถ้าท่านไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้สามารถทำตามวิธีการดังนี้ http://www.dbd.go.th/thai/manual/pdf/eregist_setupprint.pdf
             และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากลิ้ง http://www.dbd.go.th/thai/manual/pdf/smsx-setup.exe